Med en Biorenare får du alltid ett utomordentligt reningsresultat

Oberoende forskning om Biorenaren har bedrivits i sex år. Biorenarenuppfyller under alla förhållanden den högsta skyddsnivån i miljöskyddslagen 19/2017. Biorenaren ger dig alltid ett utomordentligt reningsresultat oberoende av fastighetens utrustningsnivå, varierande bruk och årstid – och naturen tackar.

Biorenaren lämpar sig även för objekt med den högsta skyddsnivån och godkänns av alla kommuner i Finland.

Biorenaren har mellan år 2011 och 2017 undersökts i olika objekt (enfamiljshus och fritidshus), under olika förhållanden (sommar, vinter och periodiskt bruk), med olika belastningar (75 l/dygn, 220 l/dygn, 300 l/dygn, 450 l/dygn och 750 l/dygn).

Alla tester har utförts opartiskt (KVVY eller SYKE) och i varje test har Biorenarens reningsresultat i sin helhet uppfyllt den högsta skyddsnivån i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017): BSF7 < 45 mg/l (minst 90 %), fosfor < 3 mg/l (minst 85 %) och kväve < 76 mg/l (minst 40 %). Periodiskt bruk påverkar inte Biorenarens funktion. Biorenarens reningsresultat överträffar alltid de strängaste kraven under alla förhållanden.

Sammandrag av resultaten finner du nedan, de fullständiga resultaten av studierna finner du på sidan dokument.

 

Studie 1: Mäntyharju, 2011, testperiod 1 mån. (vinter)

System: Biorenare för gråvatten och sluten tank för toalettvatten.

Sammanställning: Vattenanvändningen i ett fritidshus för åretrunt-bruk bestod av gråvatten (disk-, tvätt-, dusch- och köksvatten) samt separat toalettvatten. Uppskattad vattenförbrukning 220 l/dygn. Under studiens gång var användningen varierande. Det skedde inga förändringar beträffande reningsnivån trots den oregelbundna användningen.

Mäntyharju, 2011, testperiod 1 mån. (vinter) – KVVY
RENINGSKAPACITET BHK7 FOSFOR KVÄVE
Biorenare 99 % 97 % 99 %
KRAVNIVÅ BHK7 FOSFOR KVÄVE
Reningskrav för basnivån 80 % 70 % 30 %
Strängare reningskrav 90 % 85 % 40 %

 

Studie 2: Hämeenkyrö, 2013, testperiod 1 mån. (sommar)

System: Biorenare för gråvatten och sluten tank för toalettvatten.

Sammanställning: Vattenanvändningen i ett fritidshus för åretrunt-bruk bestod av gråvatten (disk-, tvätt-, dusch- och köksvatten) samt separat toalettvatten. Uppskattad vattenförbrukning 75 l/dygn. Under studiens gång var användningen varierande. Det skedde inga förändringar beträffande reningsnivån trots den oregelbundna användningen.

Hämeenkyrö, 2013, testperiod 1 mån. (sommar) – KVVY
RENINGSKAPACITET BHK7 FOSFOR KVÄVE
Biorenare 99 % 97 % 97 %
KRAVNIVÅ BHK7 FOSFOR KVÄVE
Reningskrav för basnivån 80 % 70 % 30 %
Strängare reningskrav 90 % 85 % 40 %

 

Studie 3: Kangasala, 2015, testperiod 5 mån. (sommar)

System: Biorenare för gråvatten och torrtoalett med stor tank (den filtrerade vätskan ansluten till gråvatten).

Sammanställning: Enfamiljshusets vattenförbrukning bestod av gråvatten (från diskmaskin, tvätt, dusch och kök) samt eventuell filtrervätskor från en torrtoalett med stor tank. Uppskattad vattenförbrukning 300 l/dygn. Under studien var användningen jämförbar med ett normalt enfamiljshus. Under kontrollperioden fungerade systemet mycket jämnt.

Kangasala, 2015, testperiod 5 mån. (sommar) – KVVY 
RENINGSKAPACITET BHK7 FOSFOR KVÄVE
Biorenare 99 % 89 % 97 %
KRAVNIVÅ BHK7 FOSFOR KVÄVE
Reningskrav för basnivån 80 % 70 % 30 %
Strängare reningskrav 90 % 85 % 40 %

 

Studie 4: Esbo – Finlands miljöcentral, Finno forskningsstation, 2017, testperiod 6 mån.

System: Biorenare för gråvatten.

Sammanställning: Biorenarens funktion testades i sammanlagt sex månader. Under studiens olika testperioder varierade vattenförbrukningen mellan 750 l/dygn och 450 l/dygn. Testningen fördelades enligt testperioderna i tabell 1:

Till Finno forskningsstation pumpas avloppsvatten från det närliggande bostadsområdet, vilket omfattar ca 40 bostadshus. Detta avloppsvatten innehåller allt avloppsvatten som uppstår vid normalt boende. Inget industriavlopp eller liknande är anslutet till ledningen. Tillfälligt kan smältvatten förekomma.

Inför testningen behandlades avloppsvattnet så att det i möjligaste mån motsvarade gråvatten. Det inkommande avloppsvattnet pumpades till en förrådstank (15 m3) försedd med omrörare. Detta delvis klarnade vatten användes sedan för testningen.

Det inkommande avloppsvattnet utspäddes med rent vattenledningsvatten (i förhållande 30 % / 70 %). I vattnet tillsattes metanol för att höja BSF7-värdet. Doseringen var under båda testperioderna 15 – 50 ml/100 l matarvatten.

Metanolen blandades först i en mindre mängd vatten och därefter med hjälp av propelleromrörare och vattenstråle i det utspädda matarvattnet. För att matarvattnets kvalitet skulle hållas så stabil som möjligt och så att inte koncentrationen i matartanken skulle bli för hög, preparerades endast en dygnsdos åt gången och den användes inom samma dygn. Till veckoslutet preparerades en tredygnsdos (1 900 / 1 350 l), som i sin helhet användes under veckoslutet (fre–mån).

Vattnet matades till reningsanläggningen med en timerstyrd dränkbar pump. Vattenmatningen skedde vid följande klockslag 3:00, 4:00, 6:00, 8:00, 14:00, 14:30, 16:00, 16:30, 18:00 och 20:00. Flödeshastigheten reglerades med en reglerventil på pumpens trycksida. Matningsmängden vid varje matningstillfälle var antingen ca 75 l under 4 minuter eller 45 l under 2 minuter beroende på respektive dygnsflöde. I samband med prepareringen av varje vattensats luftades slangledningen genom att kort öppna reglerventilen helt.

I den studie som utfördes vid forskningsstationen behandlades enbart gråvatten och således har det toalettavloppsvatten som normalt uppstår vid en fastighet inte beaktats.

För reningsverk som hanterar enbart gråvatten är kraven på reningskapacitet i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017) följande, förutsatt att de toalettavloppsvatten som uppstår på fastigheten inte utgör en belastning på miljön (sluten tank eller torrtoalett):

– Reningskrav på basnivå; BSF7 67 %, totalkväve 0 % och totalfosfor 0 %

– Vägledande reningskravnivå för områden känsliga för förorening (den s.k. strängare nivån); BSF7 83 %, totalkväve 0 % och totalfosfor 18 %

Studie 4: Esbo – Finlands miljöcentral, Finno forskningsstation, 2017, testperiod 6 mån. – SYKE
RENINGSKAPACITET (endast gråvatten) BHK7 FOSFOR KVÄVE
Biorenare 88 % 35 % 47 %
KRAVNIVÅ (endast gråvatten beaktas) BHK7 FOSFOR KVÄVE
Reningskrav på basnivå 67 % 0 % 0 %
Strängare reningskrav 83 % 18 % 0 %

 

Biorenaren uppfyller under alla förhållanden de strängaste reningskraven i förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017).

Ladda här sammanställningen av undersökningsresultaten som bilaga till planerna.