Biorenarens funktionsprincip är enkel

Biorenaren är en kontinuerlig gråvattenrenare med enkel funktionsprincip. Funktionen baseras på luftning av avloppsvattnet, vilken effektiveras genom biologisk rening. Biofilmen som bildas på biomodulernas yta främjar borttagningen av näringsämnen i avloppsvattnets reningsprocess.

  1. Gråvattnet leds via ett avlopp med självfall till tankens första kammare.
  2. Den första kammarens stora volym skapar förutsättningarna för god avskiljning av fetter och fasta partiklar.
  3. Efter avskiljningen leds vattnet med hjälp av självfall från den andra kammarens botten till biomodulerna.
  4. I biomodulerna luftas gråvattnet med små syrebubblor vilket resulterar i att gråvattnets mest problematiska beståndsdel, dvs. det organiska ämnet, avskiljs till 99 %.
  5. I den tredje kammaren dämpas det renade vattnets rörelse innan det leds från kammarens botten till utloppsplatsen.
  6. Grovfiltret i utloppsledningen fulländar reningsresultatet.